โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เหตุโปแตสเซียมต่ำ

หลายคนอาจ มีญาติป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็น ๆ หาย ๆครั้งละ
1-2 วันอาการผิด
ปกติเรียกว่า”อาการอัมพาตเป็นระยะเหตุโปรแตสเซี่ยมต่ำ”

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหตุจากโปแตสเซียมต่ำ
คือ  โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคล้ายอัมพาต
เป็น ๆ หาย ๆ   เป็นอาการอ่อนแรง
เกิดขึ้นค่อนข้าง รวดเร็ว รุนแรง  จนเคลื่อนไหวแขนขา  
ลำบาก  เคลื่อนไหว
ไม่ได้  ต่อมา   อาการก็หายได้เอง    อาการอ่อนแรง   จะเป็นลักษณะแขนขา
2 ข้างอ่อนแรง  ไม่มีอาการชา  ไม่มีอาการปากเบี้ยว   หลับไม่สนิท   เหมือน
มี
อาการ ของอัมพาตจาก  โรคหลอดเลือดสมอง   อาการมัก จะเกิดภายหลัง
รับประทานทานอาหารมื้อใหญ่
เช่น งานเลี้ยง  กินอาหารเค็มจัด บ่อยๆ ซ้ำ ๆ
นาน ๆ ทำงานหนัก   อาการมักเกิดขึ้น หลังตื่นนอนเช้า   จะลุก   
ขึ้นไม่ได้แต่
ถ้านอนประมาณ 12-24 วั่วโมง อาการค่อยดี ขึ้นหายเป็นปกติเอง

โรคอัมพาตเหตุโปแตสเซียมต่ำเกิดได้อย่างไร
เกิดจากระดับเซลล์   เป็นการแลกเปลี่ยน  ของ  
เกลือแร่  โปแตสเซียม  ภาย
ใน
ภายนอก เซลล์กล้ามเนื้อ  เกิดสมดุลยในเลือด   ถ้าเกิดความ ผิดปกติ  จะ
ทำให้โปแตสเซียมต่ำ ส่งผลทำให้ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ใครบ้างมีปัจจัยเสี่ยงและโอกาสที่จะเป็นโรคอัมพาตเหตุโปแตสเซียมต่ำ
ผู้มีปัจจัย
เสี่ยงและมีโอกาสเป็นโรคนี้คือ
1. คนที่เกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  จากการที่คนในภูมิภาคนี้
มีความผิดปกติ
ทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับโรคนี้
2. คนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้
3. ผู้ใช้แรงงาน
4. ผู้ป่วยโรคไต
5. ผู้ป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ

อะไรที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการผิดปกตินี้ได้
ปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้โปรตัสเซียมในเลือดต่ำ จนเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อ
และกล้ามเนื้ออ่อน
แรงที่พบบ่อย คือ
1. การกินอาหารมื้อใหญ่ ที่มีปริมาณแป้งมาก รสเค็มจัด
2. การทำงานไช้แรงงานหนัก

โรคอัมพาตเหตุโปแตสเซียมต่ำเป็นภาวะที่ไม่ควรประมาท เพราะมีภาวะ
แทรกซ้อน จากปัญหากล้ามเนื้อการหายใจ และ กล้าม
เนื้อหัวใจอ่อนแรง
และ หัวใจหยุดเต้น เพราะอาจทำให้เสียชีวิต ก่อนถึงวัยอันควรได้

 

พบทางออกในการบำบัดโรค กล้ามเนื้อการหายใจ กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
และ หัวใจหยุดเต้น
www.gelcremo.com/gel-product/gel-hrt

hrt