วัณโรค ติดต่อง่าย แพร่กระจายเร็ว

วัณโรค ภัยเงียบของคนหนุ่มสาว วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาต่อคนเรา
มากเพราะเราต้องเผชิญหน้ากับ โรคนี้แบบง่ายและเงียบ  และ  ฆ่าคนกว่าเป็น
ล้านต่อปี  ติด 10 อันดับ  แรกของ สาเหตุการตายทั่วโลก  
มีคนติดเชื้อวัณโรค
2 พันล้านคนต่อปีทั่วโลก มีวัณโลกรายใหม่เกิดขึ้นกว่า  สิบล้านสี่แสนคนต่อปี
คิดเป็นนาที  จะมีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น 19 คนต่อนาที และ ตาย 3  คนต่อนาที
และ  คนติดเชื้อวัณโรค
เพิ่มขึ้น  3,800  คนต่อนาที  ในทั่วโลก ประเทศไทย มี
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่เกิดขึ้นกว่า 120,000 รายต่อปี  ตาย 12,000 รายต่อปี
และ เกิดเป็นวัณโรคที่ดื้อยา มีมาถึง 5,000 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีแผนลดการเกิดโรควัณโรค ในรายเกิด
ใหม่ให้ลดลงครึ่งหนึ่ง วัณโรคเป็นโรคติดต่อเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อโดย
ผู้ป่วย ไอ  จาม  ไม่ปิดปาก  ปิดจมูก  ผู้ที่อยู่ใกล้หายใจ   ที่มีเชื้อเข้าสู่ร่างกาย
วัณโรคเป็นได้กับทุกส่วนของร่างกาย พบมาก คือวัณโรคปอด อาการแสดงที่
สำคัญคือ ไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์
ไอมีเสมหะปนเลือด มีเหงื่อออกผิดปกติ
ในเวลานอนหลับกลางคืน ไอแห้ง มีเสมหะ 
น้ำหนักลด เจ็บอก  ไข้ต่ำๆ  จนทำ
ให้ร่างกายอ่อนแอ ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ  ส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัวของผู่ป่วย ต้องหยุดงานเพื่อรักษา  เพื่อรักษาตนเอง
และ สูญเงินที่สะสมและต้องใช้เวลาในการดูแล 6-12 เดือน

กลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรค
=> ผู้ที่อาศัยร่วมบ้าน ผู้ใกล้ชิด
=> ผู้ป่วยวัณโรคปอด มีเสมหะ
=> พบผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะเด็กเล็ก
=> ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคไต
=> โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD)

=> ผู้ติดเชื้อHIV
=> ผู้ที่ติดสารเสพติดชนิดฮีด

วิธีป้องกันตรวจสุขภาพประจำปี ด้วย
1. เอ็กซ์เรยปอด
2.ตรวจเสมหะ หาเชื้อวัณโรค
3. ออกกำลังกาย
4. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
5. หลีกเลี่ยงคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค
6. ผู้ป่วยวัณโรคควรกินอย่าให้ครบถ้วนอย่าหยุดยา เด็ดขาด

ใส่ใจดูแลและสังเกตอาการแสดงออกทางร่างกาย
1. ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ บางรายไอแห้งๆ บางรายมีเสมหะสี เหลือง
เขียว หรือ ไอออกมาปนเลือด
2. เจ็บแน่นหน้าอก
3. มีไข้ต่ำๆตอนบ่ายหรือเย็น
4. เหนื่อยหอบ อ่อนเพลีย
5. เบื่ออาหาร น้ำหนักลด