โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เหตุโปแตสเซียมต่ำ

หลายคนอาจ มีญาติป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็น ๆ หาย ๆครั้งละ 1-2 วันอาการผิดปกติเรียกว่า”อาการอัมพาตเป็นระยะเหตุโปรแตสเซี่ยมต่ำ” โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหตุจากโปแตสเซียมต่ำ คือ  โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคล้ายอัมพาต เป็น ๆ หาย ๆ   เป็นอาการอ่อนแรง เกิดขึ้นค่อนข้าง รวดเร็ว รุนแรง  จนเคลื่อนไหวแขนขา  ลำบาก  เคลื่อนไหว ไม่ได้  ต่อมา   อาการก็หายได้เอง    อาการอ่อนแรง   …