การเจ็บไข้ต้องใช้ยาทุกครั้งไหม?

ยาเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงค์ชีวิต จากการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นวงจรชีวิต ยาเป็นสิ่งใช้ใน การเยี่ยวยาเวลาเจ็บป่วย การใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมก็ มีประโยชน์  ถ้าใช้ยาผิดจากการขาดความรู้ อาจมีโทษอย่างรุนแรง. ด้วยความเชื่อว่า “ยาเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ” ทุกครั้งเจ็บป่วยต้องใช้ยา เช่น ยาอม ยากิน  ยาฉีด ยาเหน็บ ยาทา ยาประคบ ยาสูดดม หรือ ยาสวน ความเป็นจริง  ร่างกายของคนเรานั้น  มีกลไกในการเยี่ยวยา ด้วยภูมิต้านกัน ของร่างกาย …