เปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือด หมายถึง โรคที่เกี่ยวด้วยหัวใจ ระบบหลอดเลือดหรือ เรียกว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด ตามสถิติคนไทยเสียชีวิตเฉลี่ย 6 คนใน 1 ชั่วโมง เหตุป่วย100%เกิดจากตัวเร่งที่สำคัญ คือ เบาหวาน  ความดัน  ไขมันในเลือด และ ความอ้วน (ที่มาเว๊ปไซต์ไทยรัฐออนไลด์) กลุ่มของโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่เกิดจากความผิดปกติของหัวใจ และหลอดเลือด มักเกิดภาวะหลอดเลือด ผิดปกติ ทำให้เลือดไม่ สามารถ ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ได้เกิด ภาวะหัวใจตาย เฉียบพลัน …